ieee društva (societies)

Tehničke inovacije i pristup tim informacijama ključna su vrijednost članstva u IEEE. IEEE uključuje mnoge jedinstvene tehničke organizacije, aktivne u područjima izdavaštva, konferencija i izgradnje tehničkih zajednica.

Društva (engl. Societies)

Većina članova IEEE-a odlučuju dodati vrijednost svom članstvu u IEEE učlanjenjem u jedno ili više društava. Povlastice uključuju pristup tekućim informacijama, prilikama za umrežavanje s kolegama i povećanjem vrijednosti svoje struke na globalnoj razini.

Tehnička vijeća (engl. Technical Councils)

Tehnička Vijeća su grupe Društava koje surađuju na raznim područjima tehnologije. Vijeća sponzoriraju aktivnosti koje su korisne pojedincima iz svih Društava koja su članovi vijeća.

Tehničke zajednice (engl. Technical Communities)

Tehnologija se neprestano razvija. Da bi se brzo odgovorilo na nove inovacije IEEE ima niz tehničkih zajednica i aktivnosti, uključujući:

 • Odbor za smjernice u novim tehnologijama
 • Tehnologije u nastajanju / Tehničke teme
 • Standardne radne skupine
 • Online zajednice / Tehnička suradnja

Popis društava (klikom na link prilagođava se pozicija stranice):


IEEE društvo za zrakoplovne i elektroničke sustave (AES-10)

Organizacija, oblikovanje, razvoj, integracija i upravljanje složenim sustavima za svemirski, zračni, oceanski i zemaljski okoliš. Ovi sustavi uključuju, ali nisu ograničeni na, navigaciju, avioelektroniku, mobilnu električnu energiju i elektroniku, radar, sonar, telemetriju, vojsku, policiju, automatsko testiranje, simulatore i upravljanje i kontrolu. Mnogi članovi AES su uključeni u sistemsko inženjerstvo. (9/94)

 

IEEE društvo za antene i širenje elektromagnetskih valova (AP-03)

Uključuje slijedeće: antene, uključujući analizu, oblikovanje, razvoj, mjerenja i testiranja; zračenje, širenje i međudjelovanje elektromagnetskih valova s diskretnim i kontinuiranim medijima te aplikacije i sustave značajne za antene, širenje i raspoznavanje kao što su primijenjena optika, tehnika milimetarskih i submilimetarskih valova, obrada i kontrola signala, radio astronomija, zemaljska komunikacija i komunikacija stacionirana u svemiru promatrane sa stanovišta zračenja, uključujući bežičnu, mobilnu, satelitsku i telekomunikaciju. (6/04)

 

IEEE društvo za tehnologiju emitiranja (BT-02)

Uređaji, oprema, metode i sustavi vezani uz tehnologiju emitiranja, uključujući gledišta produkcije,distribucije, prijenosa i širenja. (11/82)

 

IEEE društvo za električne krugove i sustave (CAS-04)

Teorija, analiza, oblikovanje (računalno potpomognuto oblikovanje),

praktična primjena krugova i primjena teoretskih metoda krugova na sustave i obradu signala. Ovo područje pokriva čitav niz aktivnosti od osnovne znanstvene teorije do industrijskih aplikacija. (8/83)

 

IEEE društvo za komunikacije (COMM-19)

IEEE društvo za komunikacije obuhvaća znanost, tehnologiju i aplikacije koje podržavaju prijenos i organizaciju informacija različitih tipova medija i formata kroz komunikacijske mreže i kanale. (11/02)

Ovo može uključivati:

 • Arhitekturu, kontrolu, upravljanje, učinkovitost i primjene elektroničkih, optičkih i bežičnih komunikacijskih mreža
 • Tehnologije i servisi za postojeće mreže i mreže u nastajanju te Internet
 • Teorije i metode modulacije, detekcije, kodiranja i sigalizacije kroz kanale, oblikovanje i vođenje paketno komutiraih mreža i mreža s komutacijom linija.
 • Sustave za prespajanje i preusmjeravanje
 • Komunikacijske protokole, programsku podršku i programe koji djeluju između aplikacije i mreže
 • Metode za postizanje kvalitete i pouzdanosti usluge
 • Komunikacijske sposobnosti terminala, uređaja i informacijskih sustava
 • Komunikacijske standarde i specifikacije
 • Utjecaj komunikacijskih tehnologija na društva i pojedince

 

IEEE društvo za tehnologije komponenti, pakiranja i proizvodnje (CMPT-21)

Znanstveno, inženjersko i proizvodno gledište materijala, dijelova komponenti, modula i mikroelektroničkih sustava za sve elktroničke aplikacije. To uključuje tehnologiju, odabir, modeliranje i simuliranje, karakterizaciju, primjenu, sklapanje, međupovezivanje, pakiranje, rukovanje, toplinsko upravljanje, pouzdanost, testiranje i kontrolu gore navedenog u njihove primjene u oblikovanju i proizvodnji. Primjeri su:

Pakiranje opto elektroničkih i bioelektroničkih sustava, kao i prilagodba na rad u teškim uvjetima. Naglasak se stavlja na istraživanje, analizu, razvoj, tehnologiju primjene i proizvodnje koje potpomažu u razvoju najnovijih dostignuća u ovom poručju. (6/99)

 

IEEE društvo za računalnu inteligenciju (CIS-11)

Poručej interesa društva biti će teorija, oblikovanje, primjena i razvoj biološki i ligvistički motiviranih računalnih paradigmi s naglaskom na neuronske mreže, konekcijske sustave, genetičke algoritme, evolucijsko programiranje, fuzzy suatave i hibridne inteligentne sustave koji sarže ove paradigme. (2/02)

 

IEEE društvo za računarstvo (COMP-16)

Ciljevi ovog društva će po karakteru biti znanstveni, književni i obrazovni. Društvo će težiti unapređenju teorije, prakse i primjene računarstva i obrade informacija. te te će održati visoko profesionalni položaj među svojim članovima. Društvo će promicati suradnju i razmjenu tehničkih informacija među svojim članovima i u tu svrhu će održavati sastanke za prezentaciju i raspravu o tehničkim člancima, izdavat će tehničke časopise i kroz svoju će se organizaciju i na ostale odgovarajuće načine pobrinuti za potrebe svojih članova. Područje rada društva će obuhvatiti sve aspekte teorije, oblikovanja, prakse i primjene vezane uz računarstvo i obradu informacija. (10/77)

 

IEEE – društvo za potrošačku elektroniku (CE-08)

Aspekti pridruženi potrošačima u slobodno vrijeme, video i audio elektronika; kućne obavijesti i komunikacijski sustavi, interaktivne informacije i sustavi za prikaz. Uključeni proizvodi, ali koji nisu ograničeni samo na ove kategorije; prijemnici, proizvodnja i distribucija video signala, TV projekcije, nepomične i pomične elektroničke kamere, napredni TV sustavi, potrošački računalni softver i hardver, kućni sigurnosni kontrolni sustavi, telefoni i dodatni uređaji, elektoničke igračke i igre, digitalni audio sustavi, elektonički uređaji za kućnu zdrastvenu njegu, kućni i mobilni audio komunikacijski sustavi i glazbena elektronika. (1/89)

 

IEEE – društvo za upravljačke sustave (CS-23)

Teorija, dizajn i primjena upravljačke sustava. Obuhvaća komponente i integraciju ovih komponenata što je potrebno za konstrukciju ovakvih sustava. Riječ „sustav“ koja je ovdje upotrijebljena bit će interpretirana da uključi fizičke, biološke i organizacijske subjekte kao i kombinaciju koja može biti zastupljena pomoću matematičke simbolike. Interesno područje će sadržavati znanstvene, tehničke, industrijske ili neke druge aktivnosti koje doprinose ovom području ili koristiti tehnologiju ili proizvode iz ovog područja. (9/83)

 

IEEE – društvo za dielektične i električne izolacije (DEI-32)

Studija o dielektričnim fenomenima i ponašanjima, razvoj, karakterizacija i primjena svih plinova, tekućina i krutih električnih izolacijskih materijala i sustava upotrijebljenih u električnim i elektroničkim uređajima. Udruga će također biti angažirana na stvaranju volonterskih inženjerskih standarda preporučene prakse povezane s tim. (6/85)

 

IEEE – društvo za obrazovanje (Ed-25)

Edukacijske metode, tehnologije, instrukcijski materijali, povijest ili znanost, tehnologija, edukacijski i profesionalni razvojni program unutar električnog inženjerstva i bliskih disciplina. (12/96)

 

IEEE – društvo za elektromagnetsku kompaktibilnost (EMC-27)

Poboljšanje elektromagnetske kompaktibilnosti (elektromagnetska kompaktibilnost je definirana kao sposobnost sustava ili opreme da radi u namijenjenim operacijskim uvijetima sa zadanim nivoima učinkovitosti bez pogoršanja zbog elektromagnetskih međudjelovanja) uključuje, ali nije nužno i ograničeno sa: 1. Razvoj inženjerskih standarda 2. Tehnika mjerenja i testne procedure 3. Instrumenti za mjerenje 4. Karakteristike sustava i opreme, kao što su osjetljivost (otpornost), povredljivost, odgovarajući efekti širenja, i subjektivni efekti, učestala raspdruštvoa i namjena 5. Unaprijeđene tehnike i komponente 6. Edukacija o elektromagnetskoj kompaktibilnosti 7. Studije o podrijetlu interferencije, obje umjetne i prirodne, i njihova klasifikacija 8. Spectrum zaštita 9. Spectrum iskorištenje 10. Tehnike štićenja 11. Nuspojave elektromagnetske energije 12. Znanstvena, tehnička, industrijska, profesionalna ili neka druga aktivnost koja dopridonosi ovom području, ili koristi tehnike ili proizvode ovog područja. (8/79)

 

IEEE – društvo za elektroničke elemente (ED-15)

Polje interesa za EDS su svi aspekti fizike, inženjeringa, teorije i fenomena elektronskih i ionskih uređaja kao što su elementarni i složeni poluvodički uređaji, organski i drugi u nastajanju materijalno bazirani uređaji, uređaji sa kvantnim efektom, optički uređaji, pokazivački i slikovni uređaji, fotonaponski, solarni senzori i aktuatori, poluvodiči energetski uređaji, visokofrekvencijski uređaji, mikromehanički, cijevni i drugi vakumski uređaji.

Udruga se bavi istraživanjem, razvojem, dizajnom i proizvodnjom pridruženom materijalima, obradi, tehnologiji i primjeni takvih uređaja, i znanstvenoj, tehničkoj i drugim aktivnostima koje doprinose razvoju ovog područja. (2/03)

 

IEEE – društvo za medicinski i biološki inženjering (EMB-18)

Područje interesa je primjena koncepta i metoda fizikalnih i inženjerskih znanosti u biologiji i medicini. Područje pokriva dosta širok opseg od formalne matematičke teorije preko eksperimentalne znanosti i tehnološkog razvoja do praktičnih kliničkih aplikacija. Sadrži podršku znanstvenih, tehnoloških i edukacijskih aktivnosti. (2/99)

 

IEEE – društvo za geološke znanosti i daljinska istraživanja (GRS-29)

Teorija i koncept znanstvene i inženjerske tehnike primjenjene za opažanja zemlje, oceana, atmosfere i svemira te procesiranje, interpretacija i razumijevanje ovih informacija. (2/78)

 

IEEE – društvo za industrijsku elektroniku (IE-13)

Teorija i primjena elektonike, kontrole, komunikacije, instrumentacije i izračunljive inteligencije u industrijskim i proizvodnim sustavima i procesima. (2/98)

 

IEEE – društvo za primjenu aplikacija u industriji (IA-34)

Područje djelovnja društvoa za primjenu aplikacija u industriji, kao međunarodne udruge, je unaprijeđenje teorije i primjene inženjerstva u razvoju, oblikovanju, proizvodnji i primjeni na električke sustave, uređaje, aparate i kontrolu procesa i opreme u industriji; promocija sigurnih, pouzdanih i ekonomski isplativih instalacija; nužnost industrije kao predvodnice u pitanjima očuvanja energije i okoliša, zdravlja i sigurnosti; stvaranje inženjerskih standarada i postupaka; profesionalni razvoj članova . (2/98)

 

IEEE društvo za teoriju informacija (IT-12)

Obrada, prijenos, pohrana i korištenje informacije, osnove komunikacijskog procesa. Posebno obuhvaća teoretske i određene primjenjene aspekte kodiranja, komunikacija i komunikacijskih mreža, složenost i kriptografija, detekcija i procjena, učenje, Shannonova teorija te stohastički procesi. (8/87)

 

IEEE društvo za instrumentaciju i mjerenja (IM-09)

Znanost razvoja i korištenja, praćenja i korištenja elektroničkig instrumenata u svrhu mjerenja, praćenja i zabilježavanja različitih fizikalnih fenomena koju mogu i ne moraju biti električke prirode. To uključuje analogne i digitalne elektroničke instrumente, sustave i standarde za mjerenje i bilježenje električkih veličina u frekvencijskoj i vremenskoj domeni, te preobličivači koji omgućuju pristup neelektričkim veličinama. Instrumenti s auomatiziranim upravljanjem i analitičkim funkcijama su također iz područja interesa. (3/86)

 

IEEE društvo za sustave inteligentnog transporta (ITS-38)

Društvo čiji su interes teorijski, eksperimentalni i aspekti djelovanja inženjerstva i informacijskih tehnologija u primjeni na inteligentne transportne sustave (ITS), kao sustave koji omogućuju združivanje tehnologije i zamisli sistemskog inženjerstva u cilju razvoja i poboljšanja svih vrsta transportnih sustava.

 

IEEE društvo za lasere i elektro-optiku (LEO-36)

Laseri, optički uređaji, optička vlakna i pripadajuća tehnologija te njihova primjena na sustvave i podsustave u kojima su ključni elementi kvantni elektronički uređaji. društvo podupire istraživnja, rezvoj, oblikovanje, proizvodnju i primjenu materijala, uređaja i sustava, te različita znanstvene i tehnološke aktivnosti koje pridonose širenju područja kvantne elektronike i aplikacija. društvo također podupire suradnju s drugim IEEE grupama i društvoima u smislu zajedničkih publikacija, pokroviteljstva sastanaka i drugih vidova izmjena informacija. Suradnja se, također, potiče i s društvima koja nisu povezana sa samim IEEE.

 

IEEE društvo za magnetizam (Mag-33)

Praćenje svih aktivnosti u kojima prevladavaj razvoj oblikovanje i primjena magnetskih uređaja. To uključuje razmatranje materijala i komponenti korištenih u tom pogledu; standardizacija definicija, nomenklatura, simbola i operacijskih karakteristika; izmjena informacija u vidu znanstvenih radova, konferencija i demonstracija.

 

IEEE društvo za teoriju i primjenu mikrovalova (MTT-17)

Područje interesa društvoa je teorija, primjena i tehnologija mikrovalova, valovoda, bežične tehnologije koji se odnosi na korištenje komponenti, uređaja, prijenosnig linija i sustava vezanih uz stvaranje, modulaciju, demodulaciju, upravljanje, prijenos, detekciju kao i efekte elektromagnetskih signala. Uključuje znanstvene, tehničke i industrijske aktivnosti. Teorija i tehnika mikrovalova primjenjuje fizička i matematička počela u analizi struktura dimenzija koje predstavljaju značajan dio valne duljine ili kada se trebaju uzeti u obzir propagacijski aspekti. (11/04)

 

IEEE društvo za plazmu i nuklearne znanosti (NPS-05)

Područje interesa društvoa su plazma i nuklearne znanosti. društvo se posvećuje publikaciji i drugim promicanjima originalnih doprinosa teoriji, eksperimentima, metodama edukacije i primjeni na datom području te na razvoj standarada. Područja tehničke aktivnosti uključuju, ali se i ne ograničuju na slijedeće: Nuklearna znanost i inženjerstvo, uključujući instrumentaciju za istraživanja; detekciju i mjerenje radijacije; primjena nuklearne tehnologije u biomedicini; sigurnosna oprema i nadgledanje zračenja; ubrzivači čestica; razvoj instrumentacije za reaktorse sustave; utjecaj zračenja na materijale, komponente i sustave; primjena zračenja i nuklearne energije na druga područja osim puke proizvodnje snage. društvo se također bavi pitanjima vezanim uz tehnologiju plazme u znanosti i inženjerstvu (kontrolirana termonuklearna fuzija, interakcije lasera i plazme, dijagnostika i sl.) (3/73)

 

IEEE društvo za tehniku u oceanologiji (OE-22)

Uključuje sve aspekte znanosti, tehnike i tehnologije vezane za istraživanje, razvoj i djelovanje svih tijela u vodi. To uključuje stvaranje novih mogućnosti i tehnologija od konceptualnih zamisli do prototipa, testiranja i sustava koji omogućuju bolje razumijevanje, korištenje i naposlijetku razvoj prirodnih resursa.

 

IEEE društvo za energetsku elektroniku (PEL-35)

Razvoj energetske elektronike. Ta tehnologija obuhvaća efektivno korištenje elektroničkih komponenti, primjenu teorije krugova i tehnike osmišljavanja kao i razvoj analitičkih alata za elektroničku pretvorbu, upravljanje i održavanje električne energije. (6/87)

 

IEEE društvo za energetiku (PE-31)

Područje djelovanja uključuje planiranje, istraživanje, razvoj, oblikovanje, primjenu, gradnju, instalaciju i stavljanje u funkciju aparature, opreme, strukture, materijale i sustave za pouzdanu i ekonomičnu proizvodnju, prijenos i raspdruštvou, pretvorbu, mjerenje i upravljanje električnom energijom. Uključuje razvoj inženjerskih standarada, pružanje informacija i uputstava javnosti i zakonodavcima, kao i tehničko-znanstvene, edukacijske i druge aktivnosti koje pridonose području električne energije ili koriste tehnike ili proizvode vezane uz dato područje.

 

IEEE društvo za sigurnost proizvoda (PSE-43)

Teorija, oblikovanje, razvoj i implementacija sigurnosnih mehanizama na opremi i uređajima koji se koriste u znanstvenim, inženjerskim, industrijskim, komercijalnim i rezidencijalnim područjima. društvo pruža potporu suradnji s drugim udruženjima, u i izvan IEEE, uključujući promociju i koordinaciju sigurnog inženjerstva među entitetima IEEE-a.

 

IEEE društvo za profesionalne komunikacije (PC-26)

Uključuje proučavanje, razvoj, poboljšanje i promociju efektivnih tehnika za pripremu, organiziranje, obradu, uređivanje, skupljanje, čuvanje, poučavanje i širenje svih vrsta tehničkih informacija ka i od individualaca i grupa, bilo kojim sredstvom komunikacije. Također uključuje tehničke, znanstvene, industrijske i druge aktivnosti koje pridonose proizvodima i tehnikama s ovog područja. Specifična područja koja obuhvaća interes društvoa uključuju sve oblike komunikacije u inženjerskoj praksi: (a) Elektronička informacija (poput webskih sjedišta, CD-a, interaktivni video, pomoć preko internetske mreže); (b) tehnički prijedlozi, izvještaji i dokumentacija; (c) druge publikacije u tiskanom ili elektroničkom obliku; (d) usmene prezentacije; (e); specifikacija i implementacija sustava i tehnologija za elektroničke publikacije (f) specifikacija i implementacija sustava i tehnologija upravljanja sadržajem; (g) specifikacija i implementacija tehnologija i sustava za suradnju; (h) korisnička sučelja; (i) procjene korisnosti. Područje interesa društvoa je također razvoj novih tehnika, donošenje profesionalnih standarada te njegovanje edukacijskih program vezanih uz te aktivnosti. (11/05)

 

IEEE društvo za pouzdanost sustava (R-07)

Društvo brine o problemima postizanja pouzdanosti, održavanje pouzdanosti kroz životni vijek sustava ili uređaja te procjene same pouzdanosti. društvo razmatra utjecaj na pouzdanost sklopovlja, programske podrške te ljudskih čimbenika. Posebno se usredotočuje na komunikacije, zračni promet, komponente i hibride, računala, industrijsku elektroniku, lasere i elektro-optiku, elektroniku u medicini, energetske pogone na nuklearni i fosilni pogon te transportne sustave. Raspoloživost, kvaliteta te sigurnost sustava također su od posebnog interesa. (9/94)

 

IEEE društvo za robotiku i automatizaciju (RA-24)

Društvo brine o strategiji i najboljim postupcima za postizanje, procjenu i osiguravanje, te održavanje pouzdanost sustava kroz njegov životni vijek. Pouzdanost je bitna kod osmišljavanja sustava. Iako neopipljiva, pouzdanost je jasan pokazatelj karakteristika sustava. Napomena: Pouzdanost sustava u ovom kontekstu podrazumijeva sve razine pouzdanosti u nekom sustavu – od korištenih materijala, komponenata i uređaja, modula kao sastavnih dijelova veće cjeline pa do razine sutava kao cjeline. Termin sustav se koristi u najširem smislu pa bilo tko, tko se bavi pouzdanošću u inženjerstvu, može biti član ovog drušva. Uz pouzdanost se koriste i opisni atributi poput: pouzdan, povjerljiv, raspoloživ, otporan na kvarove, siguran, otporan i sl. Pouzdanost je rezultat u obzir oblikovanja, raspoloživosti, testibilnosti, dijagnostike, sigurnosti, kvalitete i integriteta. Članstvo u društvou okuplja inženjere koji oblikuju, analiziraju proizvode ili procjenjuju neki dio ili razinu sutava, bez obzira je li to sklopovlje, programska podrška, uređaji, procesi ili materijali. (6/06)

 

IEEE društvo za obradu signala (SP-01 )

Teorija i primjena kodiranja, uporabe filtera, prijenosa, procjene, detekcije, analize, prepoznavanja, sinteze, bilježenja, i reprodukcije signala digitalnim ili analognim uređajima i tehnikama. Termin signal uključuje audio, video, govor, sliku, komunikaciju, sonar, radar, medicinske, glazbene i ostale signale. (1/94)

 

IEEE društvo za utjecaj tehnologije na ljudsko društvo (SIT-30)

Utjecaj tehnologije na društvo, pozitivni i negativni utjecaji, utjecaj ljudskog društva na inženjerstvo, povijest elektroničke tehnologije te profesionalna, društvena i ekonomska odgovornost inženjerske prakse te njena povezanost s tehnologijom. (6/81)

 

IEEE društvo za poluvodičke integrirane sklopove (SSC-37)

Oblikovanje, implementacija i primjena poluvodičkih integriranih sklopova(5/96)

 

IEEE društvo za sustave, čovjeka i kibernetiku (SMC-28)

Integracija teorija komunikacija, upravljanja, kibernetike, stohastike, optimizacije i strukture sustava u cilju stvaranja cjelovite teorije sustava; (2) razvoj sustava inženjerske tehnologije uključujući probleme metoda definiranja, modeliranja, simulacije, provjere sustava te tehnika oblikovanja sustava; (3) primjena gore navedenog na sklopovlje i programsku podršku pri analizi i osmišljavanju bioloških, ekoloških, sociološko-ekonomskih i operacijkih čovjek-stroj sustava. (11/73)

 

IEEE društvo za ultrazvuk, feroelektriku i kontrolu frekvencije (UFFC-20)

Teorija, tehnologija, materijali i aplikacije povezani sa: (1) proizvodnjom, prijenosom i detekcijom mehaničkih valova i vibracija te njihovom interakcijom s drum fenomenima; (2) medicinski ultrazvuk, uključujući hipertermiju, bioefekte, karakteriziciju i prikaz tkiva; (3) feroelektrične, pijezoelektrične i pijezomagnetične materijale, uključujuću kristale, polikristalne čvrste tvari, polimere; (4) kontrola frekvencije, vremenska usklađenost i raspdruštvoa, uključujući kristalne oscilatore i druge vidove klasične kontrole frekvencije te standarde kontrole frekvencije na razini atoma, molekule te lasera. (12/96)

 

IEEE društvo za tehnologiju pokretnih sustava (VT-06)

Teoretski, eksperimentalni i operacijski vidovi električkog i elektroničkog inženjerstva kod pokretnog radija, motornih vozila i zemaljskog transporta. (a) Mobilni radio uključuje sve zemaljske mobilne usluge. (b) Motorna vozila uključuju sve komponente i sustave kao i pokretačku snagu za pogon i pomoćne funkcije. (c) Zemaljski prijevoz uključuje sve komponente i sustave korištene u atomatiziranim i neautomatiziranim vidovima transportne tehnologije. (8/85)

 

 


 

(preneseno s ieee.org, preveli Tomislav Cerovečki, Tomislav Prelec i Tomislav Stupić)