Izmjenični elektromotorni pogon kao...

Odjel za energetsku elektroniku (PEL 35), Odjel za industrijsku elektroniku (IE13) Hrvatske sekcije IEEE pozivaju vas na predavanje : 

Izmjenični elektromotorni pogon kao izvor smetnji

„AC motor drive as a source of EM interference“

 koje će održati mr.sc. Ivica Bašić specijalist za puštanje u pogon i podešavanje energetskih pretvarača u Danieli Systec d.o.o. Predavanje će se održati u petak, 14. siječnja 2022. godine u 15 sati, zgrada FERIT_a Osijek, Kneza Trpimira 2b, predavaonica 0-31. Predvidivo trajanje predavanja je 90-ak minuta. Predavanje je otvoreno za sve zainteresirane, a posebno pozivamo djelatnike FERITA čija su područja istraživanja bliska tematici predavanja kao i studente diplomskog studija elektroenergetike. U nastavku slijedi kratak životopis predavača i opis predavanja.

Kratak sadržaj predavanja:

Mr Ivica Bašić predstavit će elektroničke energetske  pretvarače kao izvore elektromagnetskih smetnji u pojnoj mreži i/ili pogonu, te mjere koje se u praksi poduzimaju za smanjenje tih smetnji. Isto tako biti će objašnjeni problemi koje frekvencijski pretvarač stvara na strani motora, a sve na osnovu višegodišnjeg iskustva stečenog kroz puštanje u pogon elektroničkih energetskih pretvarača u metaloprerađivačkoj industriji.

Životopis:

Ivica Bašić rođen je 14. siječnja 1962. godine. Osnovnu školu je završio u Otoku, a maturirao je na CUO "M. A. Reljković" u Vinkovcima 1981.  Diplomirao  je 1988. godine na Elektrotehničkom fakultetu u Zagrebu, smjer Elektrostrojarstvo i automatizacija s radom: "Sklopovi mikroprocesorske upravljačke jedinice pretvarača frekvencije" (mentor: prof. dr. N. Pašalić) a magistarski rad je obranio 1996. godine na Fakultetu elektrotehnike i računarstva u Zagrebu, smjer Elektrostrojarstvo i automatizacija s radom: "Automatizirano ispitivanje asinkronog stroja u laboratorijskim uvjetima" (mentor: prof. dr. D. Ban).

Pripravnik je u "Tehnoprojekt" Vinkovci na poslovima projektiranja i održavanja elektroničkih uređaja do 1989. godine nakon čega se zapošljava na Elektrotehničkom fakultetu u Osijeku gdje od 1990.do 2002. godine radi u nastavi kao znanstvene novak, mlađi asistent i asistent, da bi 2002. prešao raditi kao projektant u Danieli Systec d.o.o. Labin, gdje je postao specijalist za puštanje u pogon i podešavanje energetskih pretvarača.

Na preddiplomskom studiju Elektrotehnike, smjer Elektroenergetika drži dio predavanja iz Osnova energetske elektronike, kao i na stručnom studiju Elektroenergetike na kolegiju Energetska elektronika. Na diplomskom studiju Elektroenergetike drži dio predavanja iz Električnih strojeva, a za izborni blok Industrijska elektroenergetika drži dio predavanja (tzv. gostujuća predavanja) iz kolegija Elektromagnetska kompatibilnost počev od 2015. godine.

Autor: Denis Pelin
Popis obavijesti