Odjel za sustave, čovjeka i kibernetiku

Integracija teorija komunikacija, upravljanja, kibernetike, stohastike, optimizacije i strukture sustava u cilju stvaranja cjelovite teorije sustava; (2) razvoj sustava inženjerske tehnologije uključujući probleme metoda definiranja, modeliranja, simulacije, provjere sustava te tehnika oblikovanja sustava; (3) primjena gore navedenog na sklopovlje i programsku podršku pri analizi i osmišljavanju bioloških, ekoloških, sociološko-ekonomskih i operacijskih sustava čovjek-stroj.

Vodstvo odjela
Mandat do 31. 12. 2025.
 
Damir Blažević
predsjednik
 
Tomislav
Keser
dopredsjednik

Revitalization of electrical...

Odjel za sustave, čovjeka i kibernetiku i Odjel za pouzdanost IEEE Hrvatske sekcije pozivaju Vas na predavanje pod naslovom

 

Revitalization of electrical equipment for  dragline excavator ESH 6/45

 

koje će održati (on-line)

Željko Stanojević, mr.inž.rač.

Glavni inženjer elektro održavanja u EFT - Rudnik i Termoelektrana Stanari d.o.o.

 

dana 27. travnja 2021. s početkom u 17:00 sati

Sažetak:

Nakon nabavke polovnog stroja neophodno je napraviti njegovu revitalizaciju i produžiti njegov životni vijek minimalno za dodatnih 20 godina. Među temeljnim problemima jedan od znakovitijih je i starost stroja. U ovome slučaju nabavljen je bager Dragline ESH 6/45 operativne starosti više od 30 godina uz problem nepostojanja originalnih rezervnih dijelova te nepouzdanosti raspoloživih dijelova obzirom na istekle eksploatacijske rokove. Tehničko-ekonomska analiza revitalizacije pokazala je da je isplativije zamjeniti kompletnu elektro opreme uz preduvijet ostanka samo pogonskih DC motora. Ovdje je prikazan postupak i proces projektiranja novog pogonsko upravljačkog sustava, sa ciljem zadovoljenja slijedećih kriterija:

  1. Vremenska raspoloživost veća od 90%
  2. Trošak revitalizacije u okviru planiranih budžeta
  3. Dostupnost rezervnih dijelova u narednih 10 do 15 godina
  4. Primjena tehničkih rješenja dokazanih u praksi
  5. Unifikacija opreme sa drugom raspoloživom opremom i rezervnim dijelovima

Kao rezultat prethodnih radnji i analiza, uspješno je izvršena revitalizacija bagera, provedena su testiranja i probni rad, te je bager uspješno pušten u komercijalni rad.

 

Biografija:

Rođen u Tesliću 1979. gdje završava srednju elektrotehničku školu. Obrazovanje nastavlja na Višoj tehničkoj školi Doboj, gdje je stekao zvanje inženjer elektrotehnike, smjer automatika i elektronika, VI stupanj stručne spreme, zatim na Saobraćajno tehničkom fakultetu Doboj, diplomirani inženjer elektrotehnike, smjer elektronika i automatika. Zadnji ciklus studija završava na Elektrotehničkom fakultetu u Osijeku, smjer procesno računarstvo, gdje je stekao akademsko zvanje magistar inženjer računarstva. Radno iskustvo teče od 2002 godine kroz prvo zaposlenje u Hemijska industrija „Destilacija“ AD Teslić, kao VŠ inženjer mjerno – regulacione grupe, pripravnički staž i poslovi na održavanju mjerno regulacione opreme. Nakon toga „Eling inženjering“ d.o.o Teslić, Rukovodilac sektora elektroenergetike, elektro faza projektiranja i izvođačkih radova na objektima energetskih postrojenja i malih hidroelektrana, sustavi upravljanja malim hidroelektranama, održavanje malih hidroelektrana. Od 2006 godine do danas radi u EFT Rudnik i Termoelektrana Stanari, prvo kao elektroinženjer tehnolog elektro održavanja,a zatim  od 2007 godine do danas radi na poziciji Tehničkog rukovodioca elektro održavanja, rukovođenje poslovima remontnog, preventivnog i tekućeg održavanja, u izradi tehničkih specifikacija i tendera za nabavku rudarske opreme, učešće u izradi tehničke dokumentacije i planova za proširenje kapaciteta rudnika. i izrade nove rudarske opreme (najznačajniji: revitalizacija elektro opreme i zamjena upravljačke opreme na rotornom bageru C-700, pretovarnoj traci i odlagaču te pogonskim stanicama tračnih transportera, bagerima EŠ 6/45 i 5/45 izrada SCADA sistema za rudnik, …). Učešće u pripremi tenderske dokumentacije za izgradnju Termoelektrane Stanari snage 300 MW i prateće opreme za drobljenje i transport uglja. Nadzor nad montažom i puštanje u rad opreme za drobljenje, deponiranje i transport uglja unutar TE Stanari. Elektro projekat modernizacije pogona za istovar i fluidiziranje pepela, frekventna regulacija tercijarnih drobilica, sustav snabdijevanja TE sirovom vodom.

 

Poveznica za pristup (MS Teams): 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YWY2ZmJiNTEtNDRkNy00NzJkLWEyM2YtOTE4MmY1ZTg2Njcy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2278e58f7f-7b0c-4a37-aae4-e0034edd3bab%22%2c%22Oid%22%3a%220b40b8ac-8609-4da7-9afb-dda62f4f654f%22%7d
Autor: Tomislav Keser
Popis obavijesti

Predavanja u 2009. godini

Predavanje: "Vjetroelektrane i gospodarski razvoj"

 

U organizaciji Elektrotehničkog fakulteta Sveučilišta u Osijeku i Odjela SMC Hrvatske sekcije IEEE dana 10. veljače 2009. godine održano je predavanje

 

"Vjetroelektrane i gospodarski razvoj"

prof.dr.sc. Stjepan Car
KONČAR Institut za elektrotehniku d.d.

 

Predavanje je održano u u Vijećnici Elektrotehničkog fakulteta u Osijeku, Kneza Trpimira 2b.

 

Sažetak predavanja:

U Hrvatskoj se očekuje znatno povećanje korištenja obnovljivih izvora električne energije, a posebno energije vjetra i vode. Dva glavna makroekonomska pokazatelja Hrvatske izražena velikim budžetskim deficitima i vrlo visokom stopom nezaposlenosti mogu se bitno ublažiti razvojem i domaćom proizvodnjom opreme za korištenje obnovljivim izvorima. Hrvatska elektroindustrija ima veliku tradiciju i bitne reference diljem svijeta u gradnji hidroelektrana, a na području vjetroelektrana stiče izgradnjom i
radom prvog vjetroagregata "KONČAR" na Pometenom brdu u zaleđu Splita. Hrvatsko tržište važno je ne samo za stjecanje referenca domaćih tvrtki nego i za uključivanje na domaće tržište s potencijalom od oko 1 milijardi EUR, kao i na globalno tržište s porastom u duljem vremenskom periodu od preko 20%.
U izlaganju će biti izneseni svjetski trendovi na području obnovljivih izvora s naglaskom na vjetroelektrane, kao i obrađena različita tehnička rješenja vjetroagregata. Također će biti prezentirani rezultati višegodišnjih primijenjenih istraživanja i razvoja domaćeg vjetroagregata za gradnju vjetroelektrana.

O predavaču:

Prof.dr.sc. Stjepan Car diplomirao je elektrotehniku na Sveučilištu u Zagrebu 1972. godine i stekao akademsko zvanje doktora tehničkih znanosti iz područja elektrotehnike 1979. godine. Završio je niz kraćih i dužih seminara iz poslovnog upravljanja i ekonomije u zemlji i inozemstvu. Nakon diplomiranja zaposlio se u Institutu KONČAR-a gdje je radio na istraživačkim i razvojnim zadacima te postao članom Uprave KONČAR Elektroindustrija d.d. za područje korporativnog razvoja i poslovno područje industrije. Od 1998. obnaša dužnost predsjednika Uprave društva KONČAR  Institut za elektrotehniku d.d. Niz godina predavao je na Veleučilištima u Zagrebu, Varaždinu i Rijeci, a od 2006. predaje na Fakultetu elektrotehnike i računarstva u Zagrebu. Zvanje izvanrednog profesora stekao je 2004. godine. Autor je više od 70 objavljenih radova i dva patenta iz područja asinkronih strojeva. Član je Tehnologijskog vijeća HAZU-a i član Predsjedništva HATZ-a, član povjerenstva fonda Jedinstvo uz pomoć znanja, te predsjednik Ocjenjivačkog suda inovacija u Zagrebu i član međunarodnog žirija za ocjenu inovacija u Genevi.

Opširnije informacije mogu se pročitati u izvornoj obavijesti o predavanju.