Odjel za tehniku u medicini i biologiji

Područje interesa Odjela obuhvaća sva područja biomedicinskog inženjerstva kao interdisciplinarnog područja primjene inženjerskih znanja u medicini i biologiji. Rad članova Odjela uključuje primjenu matematičkih metoda, eksperimentalne postupke, razvoj novih tehnologija te praktične kliničke aplikacije. Odjel također provodi obrazovne i profesionalne aktivnosti te suradnju s gospodarstvom.
Vodstvo odjela
Mandat do 31. 12. 2023.
Magdalena
Krbot Skorić
predsjednica
Hrvoje Džapo
dopredsjednik

Poziv na online predavanje...

Odjel za tehniku u medicini i biologiji Hrvatske sekcije IEEE i Hrvatsko društvo za biomedicinsko inženjerstvo i medicinsku fiziku (HDBIMF) pozivaju Vas na predavanje

"Elektronički dozimetrijski detektorski sustav za vremenski razlučiva mjerenja impulsnih polja ionizirajućeg zračenja"

koje će se održati u četvrtak 10. lipnja 2021. s početkom u 11:00,
putem platforme MS Teams.

Predavanje će održati dr. sc. Luka Pavelić, mag. educ. phys. et inf. iz Instituta za medicinska istraživanja i medicinu rada.

Predavanje je na hrvatskom jeziku, a predviđeno trajanje s raspravom je 45 minuta. Poveznica za pristup predavanju je ovdje. Predavanje je otvoreno za sve zainteresirane, a posebno pozivamo studente.

Više informacija o predavanju i predavaču pročitajte u opširnijem sadržaju obavijesti.

Sažetak
Većina modernih elektroničkih generatora ionizirajućeg zračenja radi u impulsnom načinu rada ili koristi kratke ekspozicije trajanja do deset sekundi što ih svrstava u impulsne izvore zračenja. Do nedavno je većina elektroničkih dozimetara bila konstruirana isključivo za mjerenje kontinuiranih izvora zračenja. Istraživanja radnih značajki elektroničkih dozimetara u impulsnim poljima u posljednjih deset godina pokazala su ozbiljne nedostatke u smislu točnosti, vremenske rezolucije i energijskog odziva. Na Institutu za medicinska istraživanja i medicinu rada razvijena je arhitektura elektroničkog dozimetrijskog detektorskog sustava koja omogućuje vremenski razlučivo mjerenje ambijentalnog doznog ekvivalenta H*(10) i brzine ambijentalnog doznog ekvivalenta dH*(10)/dt u impulsnim poljima ionizirajućeg zračenja s naglaskom na izvore prisutne u medicini. Izrađen je scintilacijski detektor s kristalom natrijeva jodida dopiranog talijem i silicijskim fotomultiplikatorom. Monte Carlo simulacijom transporta čestica kroz tvari  za detektor razvijena je inovativna metoda energijske kompenzacije uporabom energijskog kompenzacijskog filtra. Njegova uporaba omogućuje integraciju izlaznog signala detektora što je rezultiralo povećanjem dinamičkog raspona za faktor 70 u odnosu na slične mjerne instrumente. Detektorski je sustav karakteriziran i validiran eksperimentalno uz impulsnu pobudu rendgenske cijevi i u snopu i za raspršeno zračenje, pri čemu je prikazana visoka razlučivost mjerenja ambijentalnog doznog ekvivalenta i njezine brzine. Postignuta vremenska razlučivost od 1 ms predstavlja poboljšanje za tri reda veličine u odnosu na komercijalno dostupne dozimetre.

Životopis
Luka Pavelić rođen je 1989. u Zagrebu. Nakon završetka I. tehničke škole Tesla upisuje integrirani prediplomski i diplomski studij fizike i informatike na Fizičkom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Tijekom studija pokazuje interes za nuklearnu instrumentaciju i elektrotehniku. Nakon završetka studija, 2014. godine nastavlja s radom na istom fakultetu kao asistent u naslovnom zvanju. Godine 2016. zapošljava se u Laboratoriju za nuklearnu fiziku Fizičkog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Zagrebu na HAMAG-BICRO projektu pod nazivom „Provjera koncepata za polarizacijsku pozitronsku emisijsku tomografiju“. Završetkom projekta, 2017. godine zapošljava se na trenutno radno mjesto asistenta na Institutu za medicinska istraživanja i medicinu rada u Jedinici za dozimetriju zračenja i radiobiologiju te upisuje doktorski studij elektrotehnike na Fakultetu elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu gdje 2021. godine stječe akademski stupanj doktor znanosti. Na Fizičkom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu sudjeluje u nastavi kao asistent na kolegiju Računalni praktikum 2 te kao istraživač na projektu Hrvatske zaklade za znanost naziva „Jednoslojni polarimetar gama zračenja za primjene u medicinskom oslikavanju i za temeljna istraživanja u fizici (SiLGaP)“. Sudjeluje kao istraživač na internim projektima Instituta za medicinska istraživanja i medicinu rada: „Termometrija, termografija i senzorika elektromagnetskog zračenja u medicini“ i „Razvoj senzora UV zračenja“. Član je upravnog odbora Hrvatskog nuklearnog društva, redovni član Hrvatskog društva za biomedicinsko inženjerstvo i medicinsku fiziku, Hrvatskog društva za zaštitu od zračenja, IEEE Nuclear and Plasma Sciences Society, IEEE Engineering in Medicine and Biology Society i pridruženi je član Europskog udruženja za dozimetriju zračenja – EURADOS. Autor je i koautor više znanstvenih radova.

Autor: Željka Lučev Vasić
Popis obavijesti